Morning Jiu Jitsu class

Looking to get your morning workout in? How about a Jiu Jitsu morning class? Gracie Morumbi Thousand Oaks has great classes on Tuesdays and Thursdays run by Professor Ryan! Check them out! Tuesday and Thursday mornings 7 to 8am All Levels Jiu Jitsu and Live Training from 8 to 8:30am. Come by for your morning workout!